ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 杏彩如何注册开户江苏快3:每日易乐:妹子就想搭个便车你咋这么墨迹呢 茶具荟萃--茶叶网专é¢?/title> <link href="/UI/css/zt/cjhc_7611.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://lidacd.com/">ÓÅÓεǽ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='oq9bl'><p id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'></optgroup></p></q><form id='oq9bl'></form><ol id='oq9bl'><th id='oq9bl'><legend id='oq9bl'></legend></th><bdo id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'></optgroup></bdo></ol><dl id='oq9bl'><tt id='oq9bl'><tr id='oq9bl'></tr></tt><address id='oq9bl'><th id='oq9bl'></th></address></dl><style id='oq9bl'><dt id='oq9bl'></dt><dir id='oq9bl'></dir></style><dd id='oq9bl'></dd><dl id='oq9bl'><sup id='oq9bl'></sup></dl><table id='oq9bl'><p id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'><p id='oq9bl'><dir id='oq9bl'><div id='oq9bl'><center id='oq9bl'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='oq9bl'><abbr id='oq9bl'><blockquote id='oq9bl'><i id='oq9bl'><select id='oq9bl'><td id='oq9bl'><u id='oq9bl'><ol id='oq9bl'></ol><big id='oq9bl'><big id='oq9bl'></big></big></u><pre id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'></kbd></pre><del id='oq9bl'></del></td><button id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'><option id='oq9bl'></option><select id='oq9bl'><span id='oq9bl'><form id='oq9bl'></form></span><dd id='oq9bl'></dd></select><dt id='oq9bl'></dt></noframes><del id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'></noframes></del></button><kbd id='oq9bl'></kbd><form id='oq9bl'></form><button id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'><style id='oq9bl'><big id='oq9bl'><i id='oq9bl'></i><tbody id='oq9bl'></tbody></big></style><abbr id='oq9bl'></abbr></noframes></button></select></i><li id='oq9bl'></li></blockquote></abbr><address id='oq9bl'></address></abbr><address id='oq9bl'><sub id='oq9bl'><big id='oq9bl'><tt id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'><acronym id='oq9bl'></acronym></bdo><label id='oq9bl'><abbr id='oq9bl'></abbr><em id='oq9bl'><pre id='oq9bl'></pre><address id='oq9bl'><small id='oq9bl'></small></address></em></label><center id='oq9bl'><span id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></span></center><option id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'><select id='oq9bl'><strong id='oq9bl'><q id='oq9bl'><sup id='oq9bl'><abbr id='oq9bl'></abbr></sup><p id='oq9bl'></p></q><span id='oq9bl'><tfoot id='oq9bl'><ul id='oq9bl'><div id='oq9bl'><style id='oq9bl'><dir id='oq9bl'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='oq9bl'><form id='oq9bl'></form></q></span><noframes id='oq9bl'><p id='oq9bl'><sup id='oq9bl'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='oq9bl'></option><li id='oq9bl'></li></big><strong id='oq9bl'></strong></sub></address><ol id='oq9bl'><font id='oq9bl'></font><dl id='oq9bl'></dl></ol><option id='oq9bl'></option><th id='oq9bl'></th><li id='oq9bl'></li><center id='oq9bl'><u id='oq9bl'></u></center><del id='oq9bl'></del><tfoot id='oq9bl'></tfoot><p id='oq9bl'><strike id='oq9bl'></strike><fieldset id='oq9bl'></fieldset></p><tr id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'><ul id='oq9bl'></ul></bdo></tr><th id='oq9bl'><tfoot id='oq9bl'><p id='oq9bl'><thead id='oq9bl'><dfn id='oq9bl'></dfn></thead></p><strong id='oq9bl'></strong><th id='oq9bl'></th></tfoot></th><u id='oq9bl'><blockquote id='oq9bl'></blockquote></u><b id='oq9bl'><address id='oq9bl'></address></b><ins id='oq9bl'><table id='oq9bl'><strike id='oq9bl'><tfoot id='oq9bl'><ins id='oq9bl'></ins></tfoot><strike id='oq9bl'><small id='oq9bl'><div id='oq9bl'></div></small></strike></strike><optgroup id='oq9bl'><big id='oq9bl'><abbr id='oq9bl'></abbr></big><kbd id='oq9bl'><q id='oq9bl'></q></kbd></optgroup></table><big id='oq9bl'></big></ins><sub id='oq9bl'></sub><q id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'></kbd><dt id='oq9bl'></dt></q><big id='oq9bl'><pre id='oq9bl'><code id='oq9bl'></code><del id='oq9bl'><fieldset id='oq9bl'></fieldset></del><big id='oq9bl'><dt id='oq9bl'></dt></big><bdo id='oq9bl'></bdo></pre></big><noscript id='oq9bl'></noscript><acronym id='oq9bl'></acronym><div id='oq9bl'><tr id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></tr></div><dl id='oq9bl'></dl><tbody id='oq9bl'><p id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'></noframes></p><u id='oq9bl'></u></tbody><dt id='oq9bl'></dt><dd id='oq9bl'></dd><big id='oq9bl'></big><pre id='oq9bl'></pre><dir id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'><select id='oq9bl'></select></optgroup></dir><font id='oq9bl'><ol id='oq9bl'><dir id='oq9bl'><dl id='oq9bl'></dl><thead id='oq9bl'></thead></dir></ol></font><pre id='oq9bl'><tr id='oq9bl'><q id='oq9bl'><fieldset id='oq9bl'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='oq9bl'><td id='oq9bl'><strong id='oq9bl'><style id='oq9bl'><acronym id='oq9bl'></acronym><pre id='oq9bl'><pre id='oq9bl'><dir id='oq9bl'><label id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'></noframes></label></dir><strike id='oq9bl'></strike></pre></pre></style></strong><th id='oq9bl'><dir id='oq9bl'><dt id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='oq9bl'></sub><th id='oq9bl'></th><legend id='oq9bl'></legend><style id='oq9bl'></style><i id='oq9bl'></i><optgroup id='oq9bl'></optgroup><noscript id='oq9bl'><q id='oq9bl'><tfoot id='oq9bl'><td id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></td></tfoot><pre id='oq9bl'><code id='oq9bl'></code><del id='oq9bl'><form id='oq9bl'></form></del><address id='oq9bl'></address></pre></q></noscript><dfn id='oq9bl'></dfn><optgroup id='oq9bl'></optgroup><address id='oq9bl'><sub id='oq9bl'></sub></address><abbr id='oq9bl'><ul id='oq9bl'><big id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'><dir id='oq9bl'><tfoot id='oq9bl'></tfoot><abbr id='oq9bl'><noscript id='oq9bl'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='oq9bl'></tr></big></ul></abbr><dl id='oq9bl'></dl><div id='oq9bl'></div><div id='oq9bl'><ol id='oq9bl'></ol></div><i id='oq9bl'></i><i id='oq9bl'><strong id='oq9bl'><sup id='oq9bl'></sup><span id='oq9bl'><strong id='oq9bl'></strong><strong id='oq9bl'></strong></span><option id='oq9bl'><noscript id='oq9bl'></noscript></option></strong></i><abbr id='oq9bl'></abbr><ul id='oq9bl'></ul><bdo id='oq9bl'><div id='oq9bl'></div></bdo><pre id='oq9bl'><fieldset id='oq9bl'></fieldset></pre><dfn id='oq9bl'></dfn><tr id='oq9bl'><option id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'></kbd><label id='oq9bl'><strong id='oq9bl'><font id='oq9bl'></font></strong></label><ol id='oq9bl'><code id='oq9bl'><td id='oq9bl'><strike id='oq9bl'><blockquote id='oq9bl'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='oq9bl'></dt><sup id='oq9bl'><q id='oq9bl'><dd id='oq9bl'><q id='oq9bl'><del id='oq9bl'><acronym id='oq9bl'></acronym><tfoot id='oq9bl'></tfoot><label id='oq9bl'><strong id='oq9bl'></strong></label><td id='oq9bl'></td><ul id='oq9bl'><select id='oq9bl'><li id='oq9bl'></li></select></ul><label id='oq9bl'></label></del><tbody id='oq9bl'></tbody><dt id='oq9bl'></dt></q><small id='oq9bl'><strike id='oq9bl'></strike></small></dd></q><label id='oq9bl'></label></sup></option><pre id='oq9bl'><ins id='oq9bl'><td id='oq9bl'></td><sub id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'></optgroup></sub><center id='oq9bl'><em id='oq9bl'></em></center><acronym id='oq9bl'></acronym></ins></pre></tr><tr id='oq9bl'></tr><center id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody><tfoot id='oq9bl'></tfoot></center><small id='oq9bl'><th id='oq9bl'></th></small><small id='oq9bl'></small><em id='oq9bl'></em><dfn id='oq9bl'><dd id='oq9bl'></dd></dfn><dl id='oq9bl'><i id='oq9bl'><td id='oq9bl'><thead id='oq9bl'></thead></td></i></dl><style id='oq9bl'><th id='oq9bl'><form id='oq9bl'><span id='oq9bl'><dl id='oq9bl'><label id='oq9bl'></label></dl><th id='oq9bl'><li id='oq9bl'><noscript id='oq9bl'></noscript><tbody id='oq9bl'></tbody><tbody id='oq9bl'><form id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody><dd id='oq9bl'><i id='oq9bl'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='oq9bl'><ol id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='oq9bl'><strong id='oq9bl'></strong><label id='oq9bl'><label id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'><small id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'></noframes><ul id='oq9bl'></ul><b id='oq9bl'></b></small></tbody></label><label id='oq9bl'><code id='oq9bl'></code><kbd id='oq9bl'></kbd></label><u id='oq9bl'><tt id='oq9bl'></tt></u></label></tbody><dfn id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody></dfn><pre id='oq9bl'><em id='oq9bl'><option id='oq9bl'><dt id='oq9bl'></dt></option></em></pre><optgroup id='oq9bl'><thead id='oq9bl'></thead></optgroup><optgroup id='oq9bl'></optgroup><optgroup id='oq9bl'></optgroup><em id='oq9bl'></em><address id='oq9bl'></address><blockquote id='oq9bl'><u id='oq9bl'><style id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b><thead id='oq9bl'><style id='oq9bl'><strong id='oq9bl'><ol id='oq9bl'></ol></strong></style><acronym id='oq9bl'><del id='oq9bl'><dd id='oq9bl'></dd><bdo id='oq9bl'><legend id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'><address id='oq9bl'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='oq9bl'></tbody></style></u><label id='oq9bl'><dt id='oq9bl'></dt></label></blockquote><li id='oq9bl'><dl id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'><form id='oq9bl'></form></noframes></dl></li><td id='oq9bl'></td><blockquote id='oq9bl'><th id='oq9bl'><tr id='oq9bl'></tr><code id='oq9bl'><sup id='oq9bl'><fieldset id='oq9bl'></fieldset><code id='oq9bl'></code><big id='oq9bl'></big></sup></code></th></blockquote><select id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'><sup id='oq9bl'></sup><form id='oq9bl'></form></kbd></select><big id='oq9bl'></big><em id='oq9bl'></em><sup id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b><strong id='oq9bl'></strong></sup><kbd id='oq9bl'><ol id='oq9bl'></ol></kbd><optgroup id='oq9bl'><tt id='oq9bl'><font id='oq9bl'><td id='oq9bl'></td></font></tt></optgroup><pre id='oq9bl'><center id='oq9bl'></center></pre><tt id='oq9bl'></tt><big id='oq9bl'><strike id='oq9bl'><li id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'></kbd></li><i id='oq9bl'><blockquote id='oq9bl'><label id='oq9bl'><u id='oq9bl'><ins id='oq9bl'></ins><dfn id='oq9bl'></dfn></u></label><noscript id='oq9bl'><span id='oq9bl'></span></noscript><td id='oq9bl'></td><pre id='oq9bl'><li id='oq9bl'><td id='oq9bl'><label id='oq9bl'></label><pre id='oq9bl'></pre></td></li></pre><small id='oq9bl'></small></blockquote></i><b id='oq9bl'><i id='oq9bl'></i></b><td id='oq9bl'><select id='oq9bl'></select><table id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody></table><dt id='oq9bl'><dd id='oq9bl'></dd></dt></td></strike><strong id='oq9bl'><sub id='oq9bl'></sub><td id='oq9bl'></td></strong></big><blockquote id='oq9bl'></blockquote><small id='oq9bl'></small><dir id='oq9bl'></dir><tr id='oq9bl'></tr><center id='oq9bl'><u id='oq9bl'></u></center><kbd id='oq9bl'></kbd><select id='oq9bl'><u id='oq9bl'><p id='oq9bl'><p id='oq9bl'><em id='oq9bl'><dfn id='oq9bl'><table id='oq9bl'><dl id='oq9bl'></dl><center id='oq9bl'></center></table></dfn><div id='oq9bl'></div><small id='oq9bl'></small></em></p></p><acronym id='oq9bl'></acronym><u id='oq9bl'></u><sup id='oq9bl'><thead id='oq9bl'><noscript id='oq9bl'></noscript></thead></sup></u><ol id='oq9bl'></ol><sub id='oq9bl'></sub></select><address id='oq9bl'></address><dl id='oq9bl'><small id='oq9bl'><ul id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'><em id='oq9bl'></em></optgroup><tt id='oq9bl'></tt><strike id='oq9bl'></strike></ul><thead id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'></kbd><noframes id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'><sup id='oq9bl'><div id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='oq9bl'></label><strike id='oq9bl'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='oq9bl'></big><ins id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'></optgroup></ins><dl id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody></dl><dt id='oq9bl'></dt><tr id='oq9bl'><address id='oq9bl'></address></tr><small id='oq9bl'><font id='oq9bl'></font></small><option id='oq9bl'><thead id='oq9bl'></thead><em id='oq9bl'></em></option><tfoot id='oq9bl'></tfoot><tbody id='oq9bl'></tbody><li id='oq9bl'></li><tbody id='oq9bl'></tbody><address id='oq9bl'></address><del id='oq9bl'><big id='oq9bl'><label id='oq9bl'><code id='oq9bl'><th id='oq9bl'><legend id='oq9bl'></legend><i id='oq9bl'></i><form id='oq9bl'></form></th></code></label></big><dd id='oq9bl'><span id='oq9bl'><abbr id='oq9bl'></abbr></span></dd></del><ol id='oq9bl'></ol><address id='oq9bl'><sup id='oq9bl'><acronym id='oq9bl'></acronym></sup></address><blockquote id='oq9bl'></blockquote><font id='oq9bl'></font><optgroup id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'></bdo><acronym id='oq9bl'></acronym></optgroup><del id='oq9bl'></del><code id='oq9bl'><select id='oq9bl'></select><td id='oq9bl'></td></code><tfoot id='oq9bl'></tfoot><kbd id='oq9bl'><b id='oq9bl'><style id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'><tr id='oq9bl'></tr><big id='oq9bl'></big><ol id='oq9bl'><u id='oq9bl'><dfn id='oq9bl'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='oq9bl'><b id='oq9bl'><ins id='oq9bl'><tt id='oq9bl'><b id='oq9bl'><blockquote id='oq9bl'><dir id='oq9bl'></dir><label id='oq9bl'><li id='oq9bl'></li><i id='oq9bl'></i><u id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody></u></label><li id='oq9bl'><tt id='oq9bl'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='oq9bl'><sub id='oq9bl'><div id='oq9bl'></div></sub></fieldset><acronym id='oq9bl'><td id='oq9bl'><form id='oq9bl'></form></td><big id='oq9bl'><dfn id='oq9bl'><b id='oq9bl'><address id='oq9bl'></address></b><thead id='oq9bl'><span id='oq9bl'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='oq9bl'></ul><tbody id='oq9bl'><sup id='oq9bl'><legend id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></legend></sup><legend id='oq9bl'><sub id='oq9bl'><ul id='oq9bl'><b id='oq9bl'><q id='oq9bl'></q></b></ul><tfoot id='oq9bl'></tfoot><ul id='oq9bl'></ul><bdo id='oq9bl'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='oq9bl'><label id='oq9bl'></label></dfn><em id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'><ins id='oq9bl'><dl id='oq9bl'></dl></ins><pre id='oq9bl'><p id='oq9bl'></p><span id='oq9bl'><tt id='oq9bl'></tt></span></pre></bdo></em></div> <div id="w1i65h92na" class="top"><span>———茶叶网专属服务</span>互联网第一è‚?网盛生意å®?002095)旗下网站</div> <div id="w1i65h92na" class="cjhc"> <embed align=right pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/20/51/f8/51f87016c0594670a7750d6eb49a6a68-227439.swf" type=application/x-shockwave-flash width=970 height=250 wmode="transparent" quality="high"></embed> </div> <div id="w1i65h92na" class="menu"> <ul> <li><a href="http://lidacd.com/">茶叶网首é¡?/a></li> <li><a href="http://lidacd.com/company/" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="http://lidacd.com/product/" target="_blank">产品</a></li> <li></li> <li><a href="http://lidacd.com/trade/" target="_blank">供应</a></li> <li><a href="http://lidacd.com/trade/" target="_blank">求购</a></li> <li><a >招商</a></li> <li><a>人脉</a></li> <li><a href="http://lidacd.com/jobs/" target="_blank">招聘</a></li> <li><a href="http://lidacd.com/expo/" target="_blank">展会</a></li> <li><a >行业å?/a></li> <li></li> </ul> </div> <div id="w1i65h92na" class="gsly"> <div id="w1i65h92na" class="gs"> <h2>茶具的概è¿?/h2> <p><strong>拼音</strong>:cha ju <br /> <strong>英文</strong>1. tea set 2. tea service 3. tea-things<br />茶具,古代亦称茶器或茗器ã€?茶具"一词最早在汉代已出现。据西汉辞赋家王褒《憧约》有"烹茶尽具,酺已盖è—?之说,这是我国最早提åˆ?茶具"的一条史料,到唐代,"茶具"一词在唐诗里初处可见,诸如唐诗人陆龟蒙《零陵总记》说...<span><a>详细阅读>></a></span></p> </div> <div id="content_1"> </div> <div id=flash> <ul id=pub_slideplay> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/9d/cf/9dcf8c2f04b344c0bb24f9045ff58c05-227312.jpg"> <p>紫砂茶具</p> </li> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/fc/ac/fcac6d2b1bc9458ba17636ba99941694-227311.jpg"> <p>木鱼石茶å…?/p> </li> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/ba/d9/bad93f625cfd40b8aa85479a744551c9-227308.jpg"> <p>金属茶具</p> </li> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/34/6b/346b98b07e0c475aab7d1b3ff4c8992a-227306.jpg"> <p>瓷器茶具</p> </li> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/48/cd/48cd3b5b43124f658ac4d57d1edcff31-227304.jpg"> <p>玻璃茶具</p> </li> <li><img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/54/f2/54f288d849144a79aa6b02bc29482a3c-227332.jpg"> <p>竹木茶具</p> </li> </ul> </div> <div id="w1i65h92na" class="gs"> <h2>茶具的来æº?/h2> <p>"茶具"一词最早在汉代已出现。据西汉辞赋家王褒《憧约》有"烹茶尽具,酺已盖è—?之说,这是我国最早提åˆ?茶具"的一条史料ã€?茶籯"是箱笼一类器具。唐陆龟蒙写有一首《茶籯诗ã€?金刀劈翠筠,织似波纹斜ã€?可知"茶籯"是一种竹制、编织有斜纹的茶具,"茶舍"多指茶人居住的小茅屋,唐皮日休《茶舍诗ã€?span><a>详细阅读>></a></span></p> </div> </div> <div id="w1i65h92na" class="cjfl"> <h2>茶具的分类介ç»?/h2> <ul> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/26/c0/26c0c6301e8d47f8b2c90bf1e1df77a2-227316.gif" /> <p><strong><a >青瓷茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a>详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/b7/e3/b7e37576c8f446649de8cb9882ffdf6c-227296.jpg" /> <p><strong><a >白瓷茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/c1/06/c10647dc37224c9d99b1aaadd83e0a52-227302.jpg" /> <p><strong><a >黑瓷茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/e8/19/e819f26e9b4549dba673d7f09f4d67f3-227300.jpg" /> <p><strong><a >彩瓷茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/18/a8/18a8c91e61b84a1185ee4a23f951928d-227323.jpg" /> <p><strong><a >紫砂茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/84/7e/847e7c1f853b454a8622700ef2da8868-227315.jpg" /> <p><strong><a >木鱼石茶å…?/a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/8e/78/8e78f8a38d854c14865777280b899b2d-227317.jpg" /> <p><strong><a >漆器茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/47/c8/47c8de284d654975b94dd95f12f06ce0-227322.jpg" /> <p><strong><a >竹木茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/3f/b0/3fb05357986f4df1bc86396559834738-227299.jpg" /> <p><strong><a >玻璃茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a>详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/f9/fb/f9fb05617bfb48b1803e93e42f190b70-227319.jpg" /> <p><strong><a>搪瓷茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/3a/aa/3aaaf96c3c104901925d214ff2e6b829-227320.jpg" /> <p><strong><a >陶土茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/8c/c5/8cc5e4ec987e42d5bab02e38a6080428-227313.jpg" /> <p><strong><a>金属茶具</a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> <li> <img src="http://img1.toocle.com/uppic/a/2010/10/19/0d/77/0d771dbeab6344529d037d30995dd623-227318.jpg" /> <p><strong><a >石茶å…?/a></strong><br />青瓷茶具以浙江生产的质量最好。早在东汉年间,已开始生产色泽纯正、透明发光的青瓷。晋代浙江的越窑、婺窑、瓯窑已具相当规模。宋代,作为当时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑生产的青瓷茶具,已达到鼎盛时期...<span><a >详细阅读>></a></span></p> </li> </ul> </div> <div id="w1i65h92na" class="cjfl"> <h2>茶具文化</h2> <div> <h3>茶具常识</h3> <ul> <li><a>怎样鉴别瓷器赝品</a></li> <li><a >茶具的保å…?/a></li> <li><a >选购茶具的注意事é¡?/a></li> <li><a>怎样鉴定紫砂å£?/a></li> <li><a >古壶辨识要诀</a></li> </ul> </div> <div> <h3>著名茶具</h3> <ul> <li><a>我国著名茶具的产åœ?/a></li> <li><a >2009年度最受关注十大茶具品ç‰?/a></li> <li><a >工夫茶具"四件å®?</a></li> <li><a>【古代著名茶具系列】——石茶具</a></li> <li><a>日本历代著名茶具介绍</a></li> </ul> </div> <div> <h3>茶具供应å•?/h3> <ul> <li><a >安溪县逸芳苑茶业工贸有限公å?/a></li> <li><a >浙江安吉峰强工艺品厂</a></li> <li><a>雨竹玻璃茶具åŽ?/a></li> <li><a >济南寿山木鱼石有限公å?/a></li> <li><a >济南帝王礼品公司</a></li> </ul> </div> </div> <div id="w1i65h92na" class="footer"><a href="http://lidacd.com/service/service.html" target="_blank">网站服务</a> - <a href="http://lidacd.com/service/contact.html" target="_blank">联系我们</a> - <a href="http://lidacd.com/service/about.html" target="_blank">关于本站</a> - <a href="http://lidacd.com/service/link.html" target="_blank">合作伙伴</a> - <br /> Powered By : </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b5c7585cc4a91664be53a51c325efbe0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html> <body><h1><a href="http://lidacd.com/">ÓÅÓεǽ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='oq9bl'><p id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'></optgroup></p></q><form id='oq9bl'></form><ol id='oq9bl'><th id='oq9bl'><legend id='oq9bl'></legend></th><bdo id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'></optgroup></bdo></ol><dl id='oq9bl'><tt id='oq9bl'><tr id='oq9bl'></tr></tt><address id='oq9bl'><th id='oq9bl'></th></address></dl><style id='oq9bl'><dt id='oq9bl'></dt><dir id='oq9bl'></dir></style><dd id='oq9bl'></dd><dl id='oq9bl'><sup id='oq9bl'></sup></dl><table id='oq9bl'><p id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'><p id='oq9bl'><dir id='oq9bl'><div id='oq9bl'><center id='oq9bl'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='oq9bl'><abbr id='oq9bl'><blockquote id='oq9bl'><i id='oq9bl'><select id='oq9bl'><td id='oq9bl'><u id='oq9bl'><ol id='oq9bl'></ol><big id='oq9bl'><big id='oq9bl'></big></big></u><pre id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'></kbd></pre><del id='oq9bl'></del></td><button id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'><option id='oq9bl'></option><select id='oq9bl'><span id='oq9bl'><form id='oq9bl'></form></span><dd id='oq9bl'></dd></select><dt id='oq9bl'></dt></noframes><del id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'></noframes></del></button><kbd id='oq9bl'></kbd><form id='oq9bl'></form><button id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'><style id='oq9bl'><big id='oq9bl'><i id='oq9bl'></i><tbody id='oq9bl'></tbody></big></style><abbr id='oq9bl'></abbr></noframes></button></select></i><li id='oq9bl'></li></blockquote></abbr><address id='oq9bl'></address></abbr><address id='oq9bl'><sub id='oq9bl'><big id='oq9bl'><tt id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'><acronym id='oq9bl'></acronym></bdo><label id='oq9bl'><abbr id='oq9bl'></abbr><em id='oq9bl'><pre id='oq9bl'></pre><address id='oq9bl'><small id='oq9bl'></small></address></em></label><center id='oq9bl'><span id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></span></center><option id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'><select id='oq9bl'><strong id='oq9bl'><q id='oq9bl'><sup id='oq9bl'><abbr id='oq9bl'></abbr></sup><p id='oq9bl'></p></q><span id='oq9bl'><tfoot id='oq9bl'><ul id='oq9bl'><div id='oq9bl'><style id='oq9bl'><dir id='oq9bl'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='oq9bl'><form id='oq9bl'></form></q></span><noframes id='oq9bl'><p id='oq9bl'><sup id='oq9bl'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='oq9bl'></option><li id='oq9bl'></li></big><strong id='oq9bl'></strong></sub></address><ol id='oq9bl'><font id='oq9bl'></font><dl id='oq9bl'></dl></ol><option id='oq9bl'></option><th id='oq9bl'></th><li id='oq9bl'></li><center id='oq9bl'><u id='oq9bl'></u></center><del id='oq9bl'></del><tfoot id='oq9bl'></tfoot><p id='oq9bl'><strike id='oq9bl'></strike><fieldset id='oq9bl'></fieldset></p><tr id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'><ul id='oq9bl'></ul></bdo></tr><th id='oq9bl'><tfoot id='oq9bl'><p id='oq9bl'><thead id='oq9bl'><dfn id='oq9bl'></dfn></thead></p><strong id='oq9bl'></strong><th id='oq9bl'></th></tfoot></th><u id='oq9bl'><blockquote id='oq9bl'></blockquote></u><b id='oq9bl'><address id='oq9bl'></address></b><ins id='oq9bl'><table id='oq9bl'><strike id='oq9bl'><tfoot id='oq9bl'><ins id='oq9bl'></ins></tfoot><strike id='oq9bl'><small id='oq9bl'><div id='oq9bl'></div></small></strike></strike><optgroup id='oq9bl'><big id='oq9bl'><abbr id='oq9bl'></abbr></big><kbd id='oq9bl'><q id='oq9bl'></q></kbd></optgroup></table><big id='oq9bl'></big></ins><sub id='oq9bl'></sub><q id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'></kbd><dt id='oq9bl'></dt></q><big id='oq9bl'><pre id='oq9bl'><code id='oq9bl'></code><del id='oq9bl'><fieldset id='oq9bl'></fieldset></del><big id='oq9bl'><dt id='oq9bl'></dt></big><bdo id='oq9bl'></bdo></pre></big><noscript id='oq9bl'></noscript><acronym id='oq9bl'></acronym><div id='oq9bl'><tr id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></tr></div><dl id='oq9bl'></dl><tbody id='oq9bl'><p id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'></noframes></p><u id='oq9bl'></u></tbody><dt id='oq9bl'></dt><dd id='oq9bl'></dd><big id='oq9bl'></big><pre id='oq9bl'></pre><dir id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'><select id='oq9bl'></select></optgroup></dir><font id='oq9bl'><ol id='oq9bl'><dir id='oq9bl'><dl id='oq9bl'></dl><thead id='oq9bl'></thead></dir></ol></font><pre id='oq9bl'><tr id='oq9bl'><q id='oq9bl'><fieldset id='oq9bl'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='oq9bl'><td id='oq9bl'><strong id='oq9bl'><style id='oq9bl'><acronym id='oq9bl'></acronym><pre id='oq9bl'><pre id='oq9bl'><dir id='oq9bl'><label id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'></noframes></label></dir><strike id='oq9bl'></strike></pre></pre></style></strong><th id='oq9bl'><dir id='oq9bl'><dt id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='oq9bl'></sub><th id='oq9bl'></th><legend id='oq9bl'></legend><style id='oq9bl'></style><i id='oq9bl'></i><optgroup id='oq9bl'></optgroup><noscript id='oq9bl'><q id='oq9bl'><tfoot id='oq9bl'><td id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></td></tfoot><pre id='oq9bl'><code id='oq9bl'></code><del id='oq9bl'><form id='oq9bl'></form></del><address id='oq9bl'></address></pre></q></noscript><dfn id='oq9bl'></dfn><optgroup id='oq9bl'></optgroup><address id='oq9bl'><sub id='oq9bl'></sub></address><abbr id='oq9bl'><ul id='oq9bl'><big id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'><dir id='oq9bl'><tfoot id='oq9bl'></tfoot><abbr id='oq9bl'><noscript id='oq9bl'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='oq9bl'></tr></big></ul></abbr><dl id='oq9bl'></dl><div id='oq9bl'></div><div id='oq9bl'><ol id='oq9bl'></ol></div><i id='oq9bl'></i><i id='oq9bl'><strong id='oq9bl'><sup id='oq9bl'></sup><span id='oq9bl'><strong id='oq9bl'></strong><strong id='oq9bl'></strong></span><option id='oq9bl'><noscript id='oq9bl'></noscript></option></strong></i><abbr id='oq9bl'></abbr><ul id='oq9bl'></ul><bdo id='oq9bl'><div id='oq9bl'></div></bdo><pre id='oq9bl'><fieldset id='oq9bl'></fieldset></pre><dfn id='oq9bl'></dfn><tr id='oq9bl'><option id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'></kbd><label id='oq9bl'><strong id='oq9bl'><font id='oq9bl'></font></strong></label><ol id='oq9bl'><code id='oq9bl'><td id='oq9bl'><strike id='oq9bl'><blockquote id='oq9bl'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='oq9bl'></dt><sup id='oq9bl'><q id='oq9bl'><dd id='oq9bl'><q id='oq9bl'><del id='oq9bl'><acronym id='oq9bl'></acronym><tfoot id='oq9bl'></tfoot><label id='oq9bl'><strong id='oq9bl'></strong></label><td id='oq9bl'></td><ul id='oq9bl'><select id='oq9bl'><li id='oq9bl'></li></select></ul><label id='oq9bl'></label></del><tbody id='oq9bl'></tbody><dt id='oq9bl'></dt></q><small id='oq9bl'><strike id='oq9bl'></strike></small></dd></q><label id='oq9bl'></label></sup></option><pre id='oq9bl'><ins id='oq9bl'><td id='oq9bl'></td><sub id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'></optgroup></sub><center id='oq9bl'><em id='oq9bl'></em></center><acronym id='oq9bl'></acronym></ins></pre></tr><tr id='oq9bl'></tr><center id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody><tfoot id='oq9bl'></tfoot></center><small id='oq9bl'><th id='oq9bl'></th></small><small id='oq9bl'></small><em id='oq9bl'></em><dfn id='oq9bl'><dd id='oq9bl'></dd></dfn><dl id='oq9bl'><i id='oq9bl'><td id='oq9bl'><thead id='oq9bl'></thead></td></i></dl><style id='oq9bl'><th id='oq9bl'><form id='oq9bl'><span id='oq9bl'><dl id='oq9bl'><label id='oq9bl'></label></dl><th id='oq9bl'><li id='oq9bl'><noscript id='oq9bl'></noscript><tbody id='oq9bl'></tbody><tbody id='oq9bl'><form id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody><dd id='oq9bl'><i id='oq9bl'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='oq9bl'><ol id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='oq9bl'><strong id='oq9bl'></strong><label id='oq9bl'><label id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'><small id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'></noframes><ul id='oq9bl'></ul><b id='oq9bl'></b></small></tbody></label><label id='oq9bl'><code id='oq9bl'></code><kbd id='oq9bl'></kbd></label><u id='oq9bl'><tt id='oq9bl'></tt></u></label></tbody><dfn id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody></dfn><pre id='oq9bl'><em id='oq9bl'><option id='oq9bl'><dt id='oq9bl'></dt></option></em></pre><optgroup id='oq9bl'><thead id='oq9bl'></thead></optgroup><optgroup id='oq9bl'></optgroup><optgroup id='oq9bl'></optgroup><em id='oq9bl'></em><address id='oq9bl'></address><blockquote id='oq9bl'><u id='oq9bl'><style id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b><thead id='oq9bl'><style id='oq9bl'><strong id='oq9bl'><ol id='oq9bl'></ol></strong></style><acronym id='oq9bl'><del id='oq9bl'><dd id='oq9bl'></dd><bdo id='oq9bl'><legend id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'><address id='oq9bl'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='oq9bl'></tbody></style></u><label id='oq9bl'><dt id='oq9bl'></dt></label></blockquote><li id='oq9bl'><dl id='oq9bl'><noframes id='oq9bl'><form id='oq9bl'></form></noframes></dl></li><td id='oq9bl'></td><blockquote id='oq9bl'><th id='oq9bl'><tr id='oq9bl'></tr><code id='oq9bl'><sup id='oq9bl'><fieldset id='oq9bl'></fieldset><code id='oq9bl'></code><big id='oq9bl'></big></sup></code></th></blockquote><select id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'><sup id='oq9bl'></sup><form id='oq9bl'></form></kbd></select><big id='oq9bl'></big><em id='oq9bl'></em><sup id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b><strong id='oq9bl'></strong></sup><kbd id='oq9bl'><ol id='oq9bl'></ol></kbd><optgroup id='oq9bl'><tt id='oq9bl'><font id='oq9bl'><td id='oq9bl'></td></font></tt></optgroup><pre id='oq9bl'><center id='oq9bl'></center></pre><tt id='oq9bl'></tt><big id='oq9bl'><strike id='oq9bl'><li id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'></kbd></li><i id='oq9bl'><blockquote id='oq9bl'><label id='oq9bl'><u id='oq9bl'><ins id='oq9bl'></ins><dfn id='oq9bl'></dfn></u></label><noscript id='oq9bl'><span id='oq9bl'></span></noscript><td id='oq9bl'></td><pre id='oq9bl'><li id='oq9bl'><td id='oq9bl'><label id='oq9bl'></label><pre id='oq9bl'></pre></td></li></pre><small id='oq9bl'></small></blockquote></i><b id='oq9bl'><i id='oq9bl'></i></b><td id='oq9bl'><select id='oq9bl'></select><table id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody></table><dt id='oq9bl'><dd id='oq9bl'></dd></dt></td></strike><strong id='oq9bl'><sub id='oq9bl'></sub><td id='oq9bl'></td></strong></big><blockquote id='oq9bl'></blockquote><small id='oq9bl'></small><dir id='oq9bl'></dir><tr id='oq9bl'></tr><center id='oq9bl'><u id='oq9bl'></u></center><kbd id='oq9bl'></kbd><select id='oq9bl'><u id='oq9bl'><p id='oq9bl'><p id='oq9bl'><em id='oq9bl'><dfn id='oq9bl'><table id='oq9bl'><dl id='oq9bl'></dl><center id='oq9bl'></center></table></dfn><div id='oq9bl'></div><small id='oq9bl'></small></em></p></p><acronym id='oq9bl'></acronym><u id='oq9bl'></u><sup id='oq9bl'><thead id='oq9bl'><noscript id='oq9bl'></noscript></thead></sup></u><ol id='oq9bl'></ol><sub id='oq9bl'></sub></select><address id='oq9bl'></address><dl id='oq9bl'><small id='oq9bl'><ul id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'><em id='oq9bl'></em></optgroup><tt id='oq9bl'></tt><strike id='oq9bl'></strike></ul><thead id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'><kbd id='oq9bl'></kbd><noframes id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'><sup id='oq9bl'><div id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='oq9bl'></label><strike id='oq9bl'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='oq9bl'></big><ins id='oq9bl'><optgroup id='oq9bl'></optgroup></ins><dl id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody></dl><dt id='oq9bl'></dt><tr id='oq9bl'><address id='oq9bl'></address></tr><small id='oq9bl'><font id='oq9bl'></font></small><option id='oq9bl'><thead id='oq9bl'></thead><em id='oq9bl'></em></option><tfoot id='oq9bl'></tfoot><tbody id='oq9bl'></tbody><li id='oq9bl'></li><tbody id='oq9bl'></tbody><address id='oq9bl'></address><del id='oq9bl'><big id='oq9bl'><label id='oq9bl'><code id='oq9bl'><th id='oq9bl'><legend id='oq9bl'></legend><i id='oq9bl'></i><form id='oq9bl'></form></th></code></label></big><dd id='oq9bl'><span id='oq9bl'><abbr id='oq9bl'></abbr></span></dd></del><ol id='oq9bl'></ol><address id='oq9bl'><sup id='oq9bl'><acronym id='oq9bl'></acronym></sup></address><blockquote id='oq9bl'></blockquote><font id='oq9bl'></font><optgroup id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'></bdo><acronym id='oq9bl'></acronym></optgroup><del id='oq9bl'></del><code id='oq9bl'><select id='oq9bl'></select><td id='oq9bl'></td></code><tfoot id='oq9bl'></tfoot><kbd id='oq9bl'><b id='oq9bl'><style id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'><tr id='oq9bl'></tr><big id='oq9bl'></big><ol id='oq9bl'><u id='oq9bl'><dfn id='oq9bl'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='oq9bl'><b id='oq9bl'><ins id='oq9bl'><tt id='oq9bl'><b id='oq9bl'><blockquote id='oq9bl'><dir id='oq9bl'></dir><label id='oq9bl'><li id='oq9bl'></li><i id='oq9bl'></i><u id='oq9bl'><tbody id='oq9bl'></tbody></u></label><li id='oq9bl'><tt id='oq9bl'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='oq9bl'><sub id='oq9bl'><div id='oq9bl'></div></sub></fieldset><acronym id='oq9bl'><td id='oq9bl'><form id='oq9bl'></form></td><big id='oq9bl'><dfn id='oq9bl'><b id='oq9bl'><address id='oq9bl'></address></b><thead id='oq9bl'><span id='oq9bl'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='oq9bl'></ul><tbody id='oq9bl'><sup id='oq9bl'><legend id='oq9bl'><b id='oq9bl'></b></legend></sup><legend id='oq9bl'><sub id='oq9bl'><ul id='oq9bl'><b id='oq9bl'><q id='oq9bl'></q></b></ul><tfoot id='oq9bl'></tfoot><ul id='oq9bl'></ul><bdo id='oq9bl'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='oq9bl'><label id='oq9bl'></label></dfn><em id='oq9bl'><bdo id='oq9bl'><ins id='oq9bl'><dl id='oq9bl'></dl></ins><pre id='oq9bl'><p id='oq9bl'></p><span id='oq9bl'><tt id='oq9bl'></tt></span></pre></bdo></em></div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b5c7585cc4a91664be53a51c325efbe0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>